Bán hàng

Cho phép doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng với độ chính xác và hiệu quả hơn. Khi các doanh nghiệp phải thực hiện các bước bổ sung để cung cấp thông tin bán hàng cho các bộ phận khác, các lỗi có thể xảy ra. Với easyAccounting, nguy cơ có sự khác biệt giữa các phòng ban được giảm bởi sự tích hợp đầy đủ kế toán, bán hàng, sản xuất, và hệ thống hàng.


Các chức năng của phân hệ

  • Lập hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán
  • Liệt kê và tìm kiếm hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán
  • Liên kết với phân hệ ngân quỹ, công nợ

Màn hình hóa đơn bán hàng

Hóa Đơn Bán Hàng

Hóa Đơn Bán Hàng