Chi phí trả trước

Để ghi nhận chính xác các chi phí đúng cách, phần mềm kế toán easyAccounting cung cấp chức năng quản lý chi phí trả trước giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ sắp xếp, phân bổ các chi phí.


Các chức năng của phân hệ

  • Khai báo tăng chi phí trả trước
  • Liệt kê và tìm kiếm chứng từ
  • Trích/hủy trích phân bổ chi phí
  • Liên kết với phân hệ ngân quỹ

Màn hình phân bổ chi phí trả trước

Phân Bổ Chi Phí Trả Trước

Phân Bổ Chi Phí Trả Trước