Tất cả tính năng trong 1

  • Mua hàng, bán hàng, ngân quỹ, công nợ, quản lý kho, báo cáo,...